S.NoDivisionAttached FPS
1. Ajmer 180
2. Bharatpur 166
3. Bikaner 341
4. Jaipur 650
5. Jodhpur 341
6. Kota 51
7. Udaipur 299
8. Total 2028