S.NoDivisionAttached FPS
1. Ajmer 147
2. Bharatpur 50
3. Bikaner 246
4. Jaipur 390
5. Jodhpur 198
6. Kota 35
7. Udaipur 138
8. Total 1204